Hva kan styreleder bestemme?


Hva kan styreleder bestemme?

Mange styreledere kontakter oss og lurer på hva de kan bestemme, og hvilke avgjørelser styret og resten av fellesskapet må være med på. Styret i et boligselskap har stor frihet og mange muligheter – men må alltid handle i samsvar med sameiermøte / generalforsamlingen (årsmøtet). Årsmøtet er den øverste myndighet, mens styret er det utøvende organ.

En god huskeregel er at dersom loven ikke krever 2/3 flertall eller mer, kan styret behandle saken selv uten å legge den frem for årsmøtet. I alle saker som allikevel fremlegges for årsmøtet hvor loven ikke sier at det skal være 2/3 flertall eller mer, skal vedtak fattes med vanlig simpelt flertall.

Avgjørelser styreleder kan ta alene og som ikke må tas opp i styret:

 • Innkalling til styremøter. Foruten dette er det ingen praksis som sier at styreleder alene kan ta beslutninger, uten at det på forhånd er gitt fullmakt fra styret eller årsmøtet. Vi anbefaler at slike fullmakter avtales skriftlig.

Eksempler på avgjørelser styret kan ta alene ved flertall og ved over halvparten av styret tilstede:

 • Daglig drift av eiendomsmassen, eks. snømåking, brannsikkerhet, skifte lyspærer, innkreving av felleskostnader og skifte ut defekte låser. Mange styrer setter ut slike oppgaver til leverandører.
 • Reparasjon og utskifting av bygningsmasse, grunnet alder og slitasje, eks. bytte tak, dører, løse planker avløpsrør. Uansett størrelse på kostnad er dette styrets beslutning
 • Lån, et styre kan ta opp lån utenom årsmøtet, men merk at banker kan kreve 2/3-flertall i årsmøtet og at det er god praksis å ta opp større økonomiske forhold i årsmøtet. Lån som skal sikrest med pant med prioritet framfor innskudd må også tas opp i årsmøtet
 • Bytte av leverandører, rørlegger, bredbånd/TV, vaktmester, forretningsfører, forsikringsselskap og bank.
 • Begjæring av tvangssalg
 • Regnskap, felleskostnader og budsjett
 • Pålegge vedlikehold i en seksjon om det går ut over fellesområder, vannskader fra et bad til felles oppgang.

Eksempler på avgjørelser som blant annet skal og bør tas opp i årsmøtet er:

 • Endring av eiendomsmassen utover vanlig vedlikehold
 • Endring av fellesområder, eks. bygge lekeplass
 • Endring i vedtekter og husordensregler
 • Salg av eiendom
 • Seksjonering av leiligheter
 • Valg av styret og styreleder

Og til sist: Om styret eller forretningsfører overskrider sin myndighet, er avgjørelsen ikke bindende for boligselskapet, dersom leverandøren burde ha forstått at myndigheten til styret eller forretningsfører var overskredet.

 

Sikker styring med Styret.com

 – Vi kjenner utfordringene og ser mulighetene.

Write a Comment